Národní parky

Váš průvodce národními parky celého světa

Jak se chovat v NP

10. 8. 2008 vložil admin

Při návštěvě národního parku mějte vždy na paměti, že se pohybujete v oblasti se zcela či jen minimálně narušeným přírodním prostředím. Dbejte na to, aby místa, která navštívíte, zůstala po vašem odchodu ve stejném stavu jako před vaším příchodem.

Na území národních parků je omezen vstup, vjezd i volný pohyb osob mimo zastavěná území a rekreační a turistická centra. Pravidla chování jsou obecně dána zákonem o ochraně přírody (podrobněji viz níže) a přesněji vymezena v návštěvních řádech jednotlivých parků.

Platí, že osoby trvale bydlící či pracující v národním parku mohou být ve stanoveném rozsahu z nařízení daných návštěvním řádem vyňaty.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoví, že na celém území národních parků je zakázáno:

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v
biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně
poškozovat půdní povrch,

b) zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku a
zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany přírody,

c) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany
přírody,

d) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní
správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu
státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a
veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací,

e) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné
akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany přírody,

f) provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a
jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody,

g) sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li
stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či
návštěvním řádu národního parku,

h) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky
nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

i) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a
bažantnice, kromě záchranných chovů, a používat otrávených návnad při
výkonu práva myslivosti,

j) měnit stávající vodní režim pozemků,

k) stavět nové dálnice, silnice, železnice, průmyslové stavby, sídelní
útvary, plavební kanály, elektrická vedení velmi vysokého napětí a
dálkové produktovody,

l) provádět chemický posyp cest,

m) těžit nerosty, horniny a humolity kromě stavebního kamene a písku
pro stavby na území národního parku,

n) pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky,

o) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
ochrany národního parku.

(2) Na území první zóny národního parku (§ 17 odst. 1) je dále zakázáno

a) povolovat a umisťovat nové stavby,

b) vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody,
kromě vlastníků a nájemců pozemků,

c) měnit současnou skladbu a plochu kultur, nevyplývá-li změna z plánu
péče o národní park,

d) hnojit, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady.

Přidejte komentář